Pravilnik

Opći uvjeti sklapanja ugovora o prijevozu putnika na brzobrodskim linijama TP LINE d.o.o.

Uvodne odredbe i opseg primjene
Članak 1.
Ovim Općim uvjetima sklapanja ugovora o prijevozu putnika na brzobrodskim linijama TP LINE d.o.o. (dalje u tekstu: „Opći uvjeti“) utvrđuju se opći uvjeti sklapanja ugovora o prijevozu sukladno važećim propisima Republike Hrvatske i prava Europske Unije.
Svi pojmovi koji se koriste imaju značenje određeno odgovarajućim zakonskim propisima i propisima Europske Unije.
Brodovi su svi brodovi u posjedu društva TP LINE d.o.o. (dalje u tekstu: „Društvo“ ili „Prijevoznik“) kojima obavlja prijevoz po bilo kojoj osnovi.

Ograničenje odgovornosti Društva i osiguranje putnik
Članak 2.
Odgovornost Društva za štetu određena je odredbama primjenjivih međunarodnih konvencija, propisa Europske unije te hrvatskog zakonodavstva.
Društvo odgovara za štetu isključivo u opsegu i u skladu s ograničenjima odgovornosti određenim u stavku 1. ovog članka te mu pripadaju sva isključenja i smanjenja odgovornosti propisana navedenim propisima.
Društvo ni u kojem slučaju ne odgovara za gubitak tržišta, poslova ili prodaje.
Društvo se obvezuje za vrijeme putovanja imati na snazi sva osiguranja putnika i prtljage koja su obvezna u skladu s primjenjivim propisima, pravom Europske unije i međunarodnim konvencijama o obveznom osiguranju putnika i prtljage u prijevozu.

Sklapanje ugovora o prijevozu i red plovidbe
Članak 3.
Kupnjom putne karte, putnik sklapa ugovor o prijevozu s Društvom po unaprijed utvrđenim uvjetima prijevoza i u skladu s objavljenim redom plovidbe.
Prodajom putne karte Društvo se obvezuje prevesti putnika na relaciji za koju se kupljena karta odnosi, dok putnik kupnjom putne karte prihvaća u cijelosti i pristupa općim uvjetima ugovora određenim ovim Općim uvjetima te se obvezuje platiti prevozninu. U slučaju ukrcaja putnika bez kupljene putne karte, ugovor o prijevozu po unaprijed utvrđenim uvjetima prijevoza se smatra sklopljenim u trenutku kada putovanje započne.
Objavljeni red plovidbe u kojem je naznačeno vremensko razdoblje na koje se odnosi predstavlja dio općih uvjeta pod kojima Društvo vrši prijevoz brodovima. Društvo zadržava pravo izmijene reda plovidbe bez prethodne najave te pridržava pravo opozvati ili izmijeniti bilo koje putovanje ako to smatra potrebnim zbog izvanrednih okolnosti na koje nije moglo utjecati ili predvidjeti te u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Prava i obveze putnika
Članak 4.
Status putnika osoba stječe kupnjom karte na ime odnosno posjedom putne karte na donositelja te u slučajevima kada osoba nema važeću putnu kartu, ukrcajem na brod.
Putnik ima prava i obveze koje proizlaze iz ugovora o prijevozu putnika, osnovno pravo na prijevoz brodom na relaciji za koju se putna karta odnosi te pravo na ostale usluge navedene u putnoj karti.
Kupnjom putne karte odnosno ukrcajem na brod, putnik u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete te je dužan pridržavati se svih pravila i ograničenja koja se odnose na prijevoz.
U slučaju kupnje karte putem interneta, putnik prihvaća i sva pravila online prodaje karata propisana na web stranici i aplikaciji, dok je u slučaju kupnje karte na prodajnom mjestu gotovinom, putnik dužan prebrojiti vraćeni novac prilikom kupnje karte jer se naknadne reklamacije ne uvažavaju.
Putnik je obvezan od trenutka ukrcaja na brod do trenutka iskrcaja ponašati se u skladu s uputama posade broda te ne smije svojim ponašanjem smetati ili na bilo koji način štetiti ostalim putnicima i posadi. Putnik je dužan postupati s dužnom pažnjom s brodskim inventarom i predmetima u vlasništvu drugih putnika te odgovara za svaku štetu nanesenu Prijevozniku i drugim putnicima.
Putnik je obvezan pridržavati se propisa svih pomorskih, lučkih, sanitarnih, carinskih i drugih vlasti kao i svih drugih primjenjivih propisa. Putnik je osobito dužan pridržavati se uputa i naredbi zapovjednika broda u izvršavanju njegovih ovlasti i dužnosti u tijeku putovanja.
Putnik je dužan za vrijeme putovanja imati važeću identifikaciju ispravu i svaku drugu ispravu koja je potrebna zbog specifičnosti putovanja ili luke odredišta temeljem važećih propisa koji se primjenjuju na luku polazišta, luku odredišta ili luku koju brod eventualno tiče u tijeku putovanja. Na zahtjev ovlaštene osobe nadležne za kontrolu identifikacijskih isprava sukladno primjenjivim propisima, putnik se obvezuje prezentirati važeću identifikacijsku ispravu. Prijevoznik će odbiti prijevoz svake osobe koja ne posjeduje važeću identifikacijsku ispravu.
Putnik odgovara za svaku štetu nastalu njegovim radnjama ili propustima u tijeku putovanja. Putnik je osobno odgovoran nadležnim vlastima dok u slučaju nastupa štete za Prijevoznika, Prijevoznik ima pravo regresa prema putniku. Putnik nema pravo na odštetu ni povrat prevoznine u slučaju kada mu zbog neispravne identifikacijske isprave nadležne vlasti ne dozvole ukrcaj ili iskrcaj.
Zapovjednik ima pravo odbiti prijevoz osobe za koju ocijeni da predstavlja opasnost za sigurnost broda ili putnika.
Zapovjednik ima pravo odbiti ukrcati i prevesti osobe pod utjecajem alkohola i osobama koje se ne pridržavaju propisa o javnom redu i miru i pravila o prijevozu, odnosno mogu se isključiti iz daljnje vožnje u kojem slučaju nemaju pravo na povrat prevoznine za neiskorišteni dio putovanja.
Reklamacije, prigovori i žalbe putnika se podnose pisanim putem u skladu s uputama objavljenim na web stranici i prodajnim mjestima Društva. Svaki zahtjev putnika mora biti potkrijepljen dokumentacijom koja dokazuje osnovanost zahtjeva uključujući najmanje putnu kartu, račun i opis zahtjeva.

Cijena putne karte (prevoznina)
Članak 5.
Cijena putne karte je određena cjenikom važećim na dan kupnje putne karte, a koji je javno objavljen na web stranici, mobilnoj aplikaciji i prodajnim mjestima Društva ili ovlaštenih partnera Društva te na web stranicama Agencije za obalni linijski pomorski promet.

Povrat prevoznine
Članak 6.
Putnik ima pravo na povrat 90% iznosa prevoznine za putnu kartu koja glasi na ime ako putnik odustane od putovanja u plovidbi u granicama unutarnjih morskih voda Republike Hrvatske šest sati prije početka putovanja, a u plovidbi izvan tih granica u roku od tri dana prije početka putovanja.
Putnik ima pravo na povrat 90% iznosa prevoznine za putnu kartu na donositelja, uz uvjet da je odustao od putovanja jedan sat prije početka putovanja.
Prevoznina se ne vraća ako putnik ne dođe na brod do odlaska broda ili ako za vrijeme putovanja odustane od daljnjeg putovanja, kao ni u slučajevima kada odustane od putovanja izvan vremenskog okvira određenog stavcima 1. i 2. ovog članka.

<em>* Putna karta koja glasi na ime je karta kupljena na internetskoj stranici ili mobilnoj aplikaciji TP Line d.o.o., za koju ste prilikom izvršenja plaćanja bili dužni ostaviti svoje osobne podatke.</em>

<em>* Putna karta koja glasi na donositelja karta je kupljena na fizičkom prodajnom mjestu TP Line d.o.o., za koju prilikom kupnje niste bili dužni ostaviti svoje osobne podatke.</em>

Prava putnika u slučaju prekida putovanja
Članak 7.
U slučaju otkazivanja ili kašnjenja polaska, Društvo je dužno obavijestiti o toj situaciji putnike čim prije i ne kasnije od 30 minuta od planiranog polaska prema plovidbenom redu. Društvo je dužno obavijestiti putnike i o novom planiranom terminu polaska i dolaska.
U slučaju otkazivanja putovanja ili kašnjenja polaska više od 90 minuta, Društvo je dužno putnicima osigurati besplatni obrok (užina/snack) odnosno osvježavajuće piće (refreshement).
U slučaju kada je zbog otkazivanja ili kašnjenja neizbježno noćenje putnika, Društvo je dužno ponuditi besplatan smještaj putnicima ako je to moguće. U skladu s primjenjivim propisima, Društvo je ograničilo ukupni trošak smještaja na 80 eura po osobi za jednu noć i u najdužem trajanju od tri noći.

Prava putnika u slučaju otkazivanja putovanja ili kašnjenja polaska više od 90 minuta
Članak 8.
U slučaju otkazivanja putovanja ili kašnjenja polaska više od 90 minuta, Društvo je obvezno odmah ponuditi putniku opciju putovanja drugom linijom (rerouting) do krajnje destinacije u što skorijem terminu i bez dodatnog troška ili povrata novca, te kada je to prikladno i povratak u polaznu luku bez dodatnog troška (besplatno povratno putovanje).
Putnik ima pravo zatražiti i naknadu uz osigurani alternativni prijevoz u slučaju otkazivanja ili kašnjenja dolaska u luku. Minimalni iznos naknade iznosi 25% od iznosa karte i to u slučajevima kašnjenja:
-1 sat za putovanja u trajanju do 4 sata
-2 sata za putovanja u trajanju između 4 i 8 sati
-3 sata za putovanja u trajanju između 8 i 24 sata
-6 sati za putovanja u trajanju preko 24 sata

Ako vrijeme kašnjenja iznosi dvostruko više od gore navedenih vremena, naknada se povisuje na iznos od 50% od karte. Naknada će biti plaćena u vaučerima ili novcu na zahtjev putnika u roku od 1 mjeseca od primitka zahtjeva. Naknada ne smije biti umanjena za iznos pristojbi i naknada.
Društvo u skladu s primjenjivim propisima, određuje kako se uvjeti isplaćivanja naknade iz prethodnih stavaka odnose isključivo na slučajeve kada je cijena karte veća od 6 eura (protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju HNB-a).
Društvo je oslobođeno plaćanja naknade ili osiguravanja noćenja putnicima u slučajevima kada je kašnjenje ili otkazivanje putovanja uzrokovano vremenskim neprilikama koje ugrožavaju sigurnu plovidbu.

Postupak kod povrata prevoznine i ostalih uplata
Članak 9.
Povrat prevoznine za prijevozne karte plaćene gotovinom, vrši se na prodajnim mjestima Društva.
Povrat prevoznine za prijevozne karte plaćene kreditnim i debitnim karticama, vrši se putem banke povratom sredstava na karticu kojom je plaćanje izvršeno.
Zahtjev za povrat za prijevozne karte kupljene preko web stranice Društva i mobilne aplikacije podnosi se putem e-maila, a zahtjev za povrat za prijevozne karte kupljene na prodajnim mjestima može se podnijeti i na prodajnom mjestu gdje je karta kupljena.

Besplatni prijevoz
Članak 10.
Pravo na besplatan prijevoz na temelju i u skladu s odredbama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, i Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu imaju: 
1. učenici i studenti s prebivalištem na otoku koji svakodnevno putuju do škole ili visokoškolske ustanove izvan otoka,
2. učenici i studenti s prebivalištem na otoku koji za vrijeme školovanja privremeno borave izvan otoka, a vikendom dolaze na otok
3. djeca koja pohađaju obvezni predškolski program izvan otoka svoga prebivališta, kao i učenici i studenti koji se školuju na otoku svoga prebivališta te djeca koja pohađaju predškolski program na otoku svoga prebivališta, za aktivnosti izvan otoka svoga prebivališta
4. djeca od jedne do navršene tri godine života
5. umirovljenici i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na otoku
6. djelatnici policije pri obavljanju dužnosti na brodu ili otocima
7. inspektori i drugi ovlašteni službenici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Agencije za obalni linijskom pomorski promet pri obavljanju dužnosti na brodu ili otocima
Pravo na povlastice u prijevozu imaju osobe navedene u članku 2. Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu u skladu s uvjetima propisanim navedenim zakonom i pravilnikom kojim se uređuje postupak radi ostvarivanja prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu.
U slučaju promjene mjerodavnih propisa, Društvo će čim prije uskladiti odredbe ovog članka s primjenjivim propisima, a u slučaju neusklađenosti odredbe s propisima, pravo na besplatni prijevoz ostvaruje se u skladu s odredbama zakona i pravilnika donesenih temeljem zakona.

  Pravo na povlašteni prijevoz
  Članak 11.
  Pravo na povlašteni prijevoz ostvaruje se u skladu s odredbama Pravilnika o povlaštenom prijevozu određenih kategorija osoba u javnom linijskom pomorskom prijevozu s obvezom javne usluge kojim se utvrđuje dokumentacija na temelju koje se dokazuje pravo na povlašteni i besplatni prijevoz, utvrđuju se pravila i kriteriji za korištenje iskaznice za povlašteni prijevoz, kao i kriteriji za određivanje visine popusta prema kategorijama osoba koje ostvaruju pravo na popust kao i druga pitanja važna za ostvarivanje prava na povlašteni prijevoz.

  Putna karta
  Članak 12.
  Putnu kartu izdaje Društvo ili ovlašteni partner Društva putniku kao dokaz o postojanju i sadržaju ugovora o prijevozu putnika. Ako putna karta nije izdana, postojanje i sadržaj ugovora o prijevozu putnika dokazuje se drugim dokazima.
  Putna karta koja glasi na ime, ne može se prenijeti na drugu osobu bez pristanka Društva. Putna karta na donositelja može se do početka putovanja prenijeti na drugu osobu, a ako je putovanje započelo može se prenijeti samo uz suglasnost Društva.
  U slučaju kupnje putne karte preko web stranice ili putem mobilne aplikacije, putnik je dužan predočiti putnu kartu u elektroničkom obliku ili presliku putne karte izdane u elektroničkom obliku.

  Kontrola putnih karata i iskaznica
  Članak 13.
  Putnik je dužan čuvati putnu kartu za vrijeme cijelog putovanja te je na zahtjev pokazati osobi zaduženoj za kontrolu putnih karata ili drugoj ovlaštenoj osobi.
  Putnik koji izgubi putnu kartu nema pravo na povrat prema odredbama ovih Općih uvjeta.
  Putnu kartu izdanu temeljem otočne iskaznice ili studentske iskaznice te iskaznice za osobe s invaliditetom može koristiti isključivo korisnik iskaznice koji ju je dužan i predočiti na uvid ovlaštenom predstavniku Društva prilikom ukrcaja.
  Korisnik otočne iskaznice ili studentske iskaznice te iskaznice za osobe s invaliditetom dužan je posjedovati tijekom cijelog trajanja putovanja važeću otočnu iskaznicu temeljem kojeg je izdana putna karta.
  Svaku zlouporabu otočne iskaznice, Društvo će prijaviti nadzornom tijeku Agencije za obalni linijski pomorski promet.

  Kupnja putne karte
  Članak 14.
  Putnik je dužan na vrijeme pribaviti putnu kartu prije ukrcaja na brod i to putem jednog od sljedećih metoda:

  Iznimno, putnik može putnu kartu kupiti i na brodu u slučaju kada ne postoji mogućnost kupnje putne karte u luci polaska.
  Prilikom kupnje putne karte, putnik plaća prevozninu prema važećoj tarifi za datum putovanja te lučku pristojbu ako je propisana.
  Prodajno mjesto je prodajno mjesto u luci kojim upravlja Društvo ili druge pravne osobe i obrti s kojima Društvo ima sklopljen ugovor i koji za Društvo vrše prodaju putnih karata.
  Prilikom izdavanja putne karte za slučaj korištenja otočne iskaznice, studentske iskaznice i iskaznice za osobe s invaliditetom, djelatnici Društva će provjeriti identitet donositelja iskaznice.
  U slučaju kada putnik ne posjeduje iskaznicu kojim dokazuje neko od prava na povlašteni ili besplatni prijevoz, Društvo će odbiti izdati putnu kartu za povlašteni ili besplatni prijevoz.

  Naplata lučke pristojbe
  Članak 15.
  Lučke pristojbe obračunavaju se na teret putnika te ih putnik naplaćuje unaprijed prilikom kupnje putne karte.
  Iznos plaćene lučke pristojbe bit će iskazan na karti.

  Zamjena putnih karata
  Članak 16.
  Kada putnik koji je već nabavio putnu kartu, želi prije započetog putovanja promijeniti relaciju putovanja ili vrstu, zamjena se vrši isključivo povratom i kupnjom nove karte.

  Valjanost putne karte
  Članak 17.
  Putna karta je valjana isključivo na dan i vremenski period od početka do završetka putovanja kako je naznačeno na putnoj karti.
  Iznimno, u slučaju nevremena, tehničkih ili drugih razloga kada Društvo nije u mogućnosti izvršiti uslugu, putna karta vrijedi za putovanje unutar 72 sata od ponovne uspostave linije.
  Putnik je obvezan čuvati putnu kartu do kraja putovanja i na zahtjev je pokazati ovlaštenom predstavniku Društva.

  Putnik bez putne karte
  Članak 18.
  Putnik koji se ukrca bez putne karte što ju je morao nabaviti prije ukrcaja, dužan je odmah se javiti zapovjedniku ili drugome ovlaštenom članu posade broda.
  Putnika bez putne karte iz stavka 1. ovoga članka zapovjednik broda može iz opravdanih razloga iskrcati.
  Putnik bez putne karte plaća prevozninu od luke ukrcaja do luke iskrcaja, a ako se nije na vrijeme javio zapovjedniku ili drugome ovlaštenom članu posade broda, dužan je platiti dvostruku prevozninu za prijeđeni put.
  Lukom ukrcaja putnika smatra se polazna luka broda, ako se ne može utvrditi da se putnik ukrcao na kojoj drugoj luci.

  Ukrcaj i iskrcaj putnika

  Članak 19.
  Ukrcaj putnika započinje najkasnije 15 minuta prije predviđenog polaska broda u prvoj ukrcajnoj luci.
  Putnik je obvezan ukrcati se najkasnije 15 minuta prije planiranog termina polaska, odnosno ako je boravak broda u luci kraći od 15 minuta onda čim to bude moguće.
  Brod nije dužan čekati putnika koji se ne ukrca na vrijeme.
  U slučaju izvanrednog događaja ili za slučaj više sile kada brod ne tiče odredišnu luku putnika, prava putnika regulirana su u člancima 7. i 8. ovih Općih uvjeta.

  Postupak u slučaju nemogućnosti izvršenja naplate na brodu
  Članak 20.
  Ako putnik, od kojeg se treba naplatiti prevoznina, razlika prevoznine ili slično, neće platiti ili nema sredstava za plaćanje, a to se ustanovi prije polaska broda, putnik će biti iskrcan ili će mu se pružiti samo onaj obim usluge za koji ima važeću kartu.

  Prijevoz prtljage
  Članak 21.
  Ugovorom o prijevozu putnika Društvo se obvezuje putniku da će prevesti i njegovu ručnu prtljagu i prtljagu, a putnik će platiti vozarinu.

  Ručna prtljaga
  Članak 22.
  Ručna prtljaga je prtljaga koju putnik nosi uz sebe, služi za osobne potrebe i može težiti do 20 kg.
  Za prijevoz ručne prtljage ne naplaćuje se vozarina, već je trošak prijevoza ručne prtljage uključen u cijenu prijevoza putnika.
  Putnik se za vrijeme putovanja dužan sam brinuti za svoju ručnu prtljagu, čime i snosi odgovornost za nju.
  Društvo nije odgovorno za eventualno otuđenje ili oštećenje ručne prtljage.
  Zabranjeno je unošenje na brod kao ručne prtljage predmeta koji po svojoj prirodi mogu predstavljati opasnost ili smetnju za putnike ili brod.

  Prtljaga
  Članak 23.
  Prtljaga je ručna prtljaga teža od 20 kg te svaka druga stvar koja se prevozi u pratnji putnika.
  Prijevoz prtljage na brzobrodskim linijama ograničen je prostorom i nosivosti, te Društvo zadržava pravo propisivanja posebnih uvjeta za prijevoz pojedinim brodom.
  Putnicima je zabranjeno u svojoj prtljazi nositi zapaljive, eksplozivne ili druge opasne, otrovne i lako zapaljive tvari, opasne predmete, oružje i krijumčarenu robu. Putnik odgovara za svu štetu koja nastane Društvo ako putnik postupi suprotno zabrani navedenoj u ovom stavku.
  Društvo ne odgovara za novac, vrijednosne papire i dragocjenosti putnika, osim ako su predani na čuvanje Društvu.

  Ukrcaj i iskrcaj prtljage
  Članak 24.
  Ukrcaj i ukrcaj prtljage obavlja putnik i snosi sve povezane troškove. Putnik je dužan sam brinuti se o svojoj prtljazi tijekom prijevoza.
  Društvo ne odgovara za otuđenje ili oštećenje prtljage kao i u slučaju da se zbog pomicanja prtljage u tijeku putovanja dogodi šteta na prtljazi ili na stvarima drugih putnika. Odgovornost za štetu prouzrokovanu njegovom prtljagom, odgovara isključivo putnik.
  Putnik treba poštovati upute brodskog osoblja za smještaj prtljage.

  Teret
  Članak 25.
  Na brzobrodskim linijama zabranjen je prijevoz svakog tereta. Bicikli i sva ostala vozila se smatraju teretom.

  Prijevoz životinja
  Članak 26.
  Dozvoljen je prijevoz kućnih ljubimaca i to pasa, mačaka, ptica i ostalih malih životinja.
  Navedene životinje mogu se prevoziti samo tako da ne predstavljaju opasnost ili smetnju za putnike ili brod.
  Vlasnici, odnosno pratitelji tih životinja preuzimaju rizik za putovanje kućnih ljubimaca i moraju sami o njima voditi brigu (hrana, piće, higijene i ostale potrebe), a odgovorni su za sve eventualne štete nanesene putnicima, posadi ili brodu. Psi na brodu moraju imati brnjicu (izuzev psa pomagača) i voditi se na povodniku.
  Dozvoljen je prijevoz malih kućnih ljubimaca u salonima, isključivo u torbi za nošenje i prijevoz kućnih ljubimaca maksimalnih dimenzija 45 x 35 x 25 cm u torbi s vodonepropusnim dnom. Ukupna težina torbe s kućnim ljubimcem ne smije prelaziti 8 kg. Torba se mora držati ispod sjedala ili u krilu, a jednom putniku dozvoljava se samo jedna torba s kućnim ljubimcem.
  Za sve ostale kategorije kućnih ljubimaca zabranjuje se prijevoz, osim ako nisu zadovoljeni tehnički uvjeti na brodu, odnosno boksevi na otvorenim palubama na katamaranima (koji se rezerviraju i naplaćuju).
  U slučaju prigovora putnika na ponašanje životinja smještenih u salonu, zapovjednik ima pravo zatražiti da se životinja problematičnog ponašanja smjesti u boks na otvorenoj palubi ako ima slobodnih mjesta. Ako nema slobodnih mjesta u boksevima, zapovjednik ima pravo iskrcati vlasnika i životinju problematičnog ponašanja u prvoj luci pristajanja, bez prava na povrat novaca.

  Ostale odredbe
  Članak 27.
  Za sva ostala pitanja koja nisu regulirana ovim Općim uvjetima, primjenjuju se odredbe Pomorskog zakonika, Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu te odredbe drugih važećih podzakonskih propisa.


  U Zadru, dana 1. lipnja 2022.

  TP LINE d.o.o.

  Za sva pitanja o obradi vaših osobnih podataka i ostvarivanja vaših prava molim obratite se službeniku za zaštitu osobnih podataka: 

  Institut za ekonomiju, pravo i informatiku d.o.o.
  Radnička cesta 80/8, 10000 Zagreb
  T: +385 1 670 05 50, www.iepri.com.hr
  email: info@iepri.com.hr.